ЗА НАС
ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ Е СЕОПФАТЕН И ЕКОНОМИЧЕН ДЕЛОВЕН СУБЈЕКТ, КОЈ ШТО СЕ ЗАНИМАВА СО НЕЖИВОТНО ОСИГУРУВАЊЕ. ДРУШВОТО Е СОЗДАДЕНО ЗА ДА ГИ ЗАДОВОЛИ ВАШИТЕ ПОТРЕБИ И ДА ОВОЗМОЖИ СИГУРНОСТ. НИЕ СМЕ СЕКОГАШ ПОКРАЈ ВАС…
ПОВЕЌЕ

АВТОМОБИЛСКА ОДГОВОРНОСТ

Осигурувањето од автомобилска одговорност претставува законски задолжителна обврска пред вклучување на возилото во сообраќај, односно потребно е да ја поседувате при регистрација на возилото. Со автомобилската одговорност покриена е одговорноста на сопственикот на возилото за штети причинети кон трети лица и предмети при употреба на моторно возило во сообраќајот.

ПОВЕЌЕ

ОСИГУРУВАЊЕ НА ДОМАЌИНСТВО

Осигурувањето на домаќинството е една од најважните полиси кои би требалода ги обезбедиме. Законот не не обврзува, но квалитетното осигурување на домаќинството едноставно е умна и логична работа. Она што веруваме дека нема никогаш да ни се случи, се случува.

ПОВЕЌЕ

ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЈНОСТ

Зошто ни е потребно ова осигурување? Заради Законски задолжителна обврска и Ваше обезбедување и заштита во случај на граѓанска парница које е покрената од страна на Ваш клиент (трето лице), заради професионална грешка или матерјална штета која сте ја предизвикале во тек на извршување на Вашата професија.

ПОВЕЌЕ